Page 7 - Giới Thiệu Thị Trường Nam Phi
P. 7

Nhiệt độ
       Nhiệt độ ở Nam Phi có ba đặc trưng cơ bản:

       - Ở Nam Phi, nhiệt độ thường thấp hơn các khu vực khác có
      cùng vĩ độ (chẳng hạn như Australia) chủ yếu là do sự nâng lên cao
      hơn của thềm lục địa so với mực nước biển.

       - Nhiệt độ trung bình hàng năm của các vùng trong cả nước xấp
      xỉ nhau.
       - Nhiệt độ ở vùng biển đông và tây có sự tương phản rõ rệt.


        Bảng 1.1. Bảng so sánh nhiệt độ giữa các thành phố Nam Phi

                   Mùa hè        Mùa đông
       Thành phố
               Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất
      Bloemfontein     31     15     17     -2

      Cape Town      26     16     18     7
      Durban        28     21     23     11
      East London     26     18     21     10
      George        25     15     19     7
      Johannesburg     26     15     17     4

      Kimberley      33     18     19     3
      Mthatha       27     16     21     4
      Musina        34     21     25     7

      Nelspruit      29     19     23     6
      Pietermaritzburg   28     18     23     3
      Polokwane      28     17     20     4
      Port Elizabeth    25     18     20     9
      Pretoria       29     18     20     5


                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12