Page 1 - Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Thắng Lợi
P. 1

GARRETT SUTTON
                                        Garrett Suíton
                                    là một luật sư, chủ sở hữu
                 _ K I N Ị Ì              CorporateDirect.com, tác giả
                                    của các cuốn sách bán chạy
                                    và là một trong những cộng
                 D O A N H               sự của Robert Kiyosaki (Rích
                                    Dad Advisors). Với lối viết lôi
                                    cuốn và hấp dẫn, Garrett đã
                                    giải thích và trình bày tương
                                    đối rõ ràng các vấn đề pháp lý
                            m
                                    liên quan đến kinh doanh.
                                        Ông đã có hơn
                                    ba mươi năm kinh nghiệm
                                    trong việc hỗ trợ các cá nhãn
                                    cũng như tổ chức bảo vệ tài
                                    sản, cơ cấu và thúc đẩy các
                                    mục tiêu tài chính của họ.
                                        Ông xuất hiện
                                    trên tờ Wall Stređdoumcứ, New
                                    York Times, và các ấn phẩm
                                    khác. Ông còn làm việc trong
                NHÀ XUÂT BÁN THANH HÕA
                                    các tổ chức American Baseball
                                    và Sierra Kids.
   1   2   3   4   5   6