THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2015

 •   15/04/2015 09:20:36 PM
 •   Đã xem: 1019
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2015

 •   17/03/2015 03:10:54 AM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2015

 •   25/02/2015 09:53:47 PM
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2014

 •   12/01/2015 08:05:09 PM
 •   Đã xem: 1373
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2014

 •   21/10/2014 02:22:13 AM
 •   Đã xem: 1112
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2014

 •   27/07/2014 11:31:02 PM
 •   Đã xem: 1433
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2014

 •   21/04/2014 10:39:48 PM
 •   Đã xem: 1342
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2013

 •   13/01/2014 08:12:34 PM
 •   Đã xem: 1420
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2013

 •   23/10/2013 10:10:06 PM
 •   Đã xem: 1344
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2013

 •   14/07/2013 09:56:47 PM
 •   Đã xem: 1433
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2013

 •   25/04/2013 09:32:45 PM
 •   Đã xem: 1474
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 4 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2012

 •   20/01/2013 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 1389
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 3 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2012

 •   21/10/2012 10:09:58 PM
 •   Đã xem: 1620
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 2 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2012

 •   14/08/2012 05:42:35 AM
 •   Đã xem: 1663
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bía Quý 1 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2012

 •   14/08/2012 05:34:14 AM
 •   Đã xem: 1533
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2011

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2011

 •   14/08/2012 05:21:29 AM
 •   Đã xem: 1609
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước họat động báo chí cũng phát triển rất đa dạng và phong phú, phản ánh các họat động của xã hội trong đó có những thông tin về Bình Thuận. Là cơ quan thông tin phục vụ hoạt động đọc sách - báo, tập trung nhiều loại báo chí, Thư viện tỉnh tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận thành Tập Thông Tin Tư Liệu Bình Thuận, phát hành 3 tháng một tập.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2011

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2011

 •   14/08/2012 05:18:52 AM
 •   Đã xem: 1185
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước họat động báo chí cũng phát triển rất đa dạng và phong phú, phản ánh các họat động của xã hội trong đó có những thông tin về Bình Thuận. Là cơ quan thông tin phục vụ hoạt động đọc sách - báo, tập trung nhiều loại báo chí, Thư viện tỉnh tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận thành Tập Thông Tin Tư Liệu Bình Thuận, phát hành 3 tháng một tập.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2011

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2011

 •   14/08/2012 05:17:01 AM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước họat động báo chí cũng phát triển rất đa dạng và phong phú, phản ánh các họat động của xã hội trong đó có những thông tin về Bình Thuận. Là cơ quan thông tin phục vụ hoạt động đọc sách - báo, tập trung nhiều loại báo chí, Thư viện tỉnh tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận thành Tập Thông Tin Tư Liệu Bình Thuận, phát hành 3 tháng một tập.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2011

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2011

 •   14/08/2012 05:14:23 AM
 •   Đã xem: 1220
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước họat động báo chí cũng phát triển rất đa dạng và phong phú, phản ánh các họat động của xã hội trong đó có những thông tin về Bình Thuận. Là cơ quan thông tin phục vụ hoạt động đọc sách - báo, tập trung nhiều loại báo chí, Thư viện tỉnh tập hợp những bài viết viết về Bình Thuận thành Tập Thông Tin Tư Liệu Bình Thuận, phát hành 3 tháng một tập.

Các tin khác

Mỗi tuần một câu chuyện
Truyện đọc
tai lieu so hoa
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Thông kê truy cập
 • Đang truy cập115
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm113
 • Hôm nay15,141
 • Tháng hiện tại402,428
 • Tổng lượt truy cập4,086,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây