THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 7 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 7 NĂM 2015

 •   14/08/2015 02:51:59 PM
 •   Đã xem: 1223
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 6 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 6 NĂM 2015

 •   16/07/2015 07:31:25 AM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 5 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 5 NĂM 2015

 •   01/07/2015 10:40:36 AM
 •   Đã xem: 1166
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2015

 •   26/05/2015 10:10:21 AM
 •   Đã xem: 1249
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2015

 •   16/04/2015 08:20:36 AM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2015

 •   17/03/2015 02:10:54 PM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2015

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2015

 •   26/02/2015 09:53:47 AM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2014

 •   13/01/2015 08:05:09 AM
 •   Đã xem: 1445
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2014

 •   21/10/2014 01:22:13 PM
 •   Đã xem: 1204
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2014

 •   28/07/2014 10:31:02 AM
 •   Đã xem: 1510
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2014

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2014

 •   22/04/2014 09:39:48 AM
 •   Đã xem: 1426
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2013

 •   14/01/2014 08:12:34 AM
 •   Đã xem: 1528
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2013

 •   24/10/2013 09:10:06 AM
 •   Đã xem: 1424
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2013

 •   15/07/2013 08:56:47 AM
 •   Đã xem: 1502
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2013

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2013

 •   26/04/2013 08:32:45 AM
 •   Đã xem: 1566
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 4 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 4 NĂM 2012

 •   21/01/2013 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 1483
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 3 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 3 NĂM 2012

 •   22/10/2012 09:09:58 AM
 •   Đã xem: 1695
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bìa Quý 2 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 2 NĂM 2012

 •   14/08/2012 04:42:35 PM
 •   Đã xem: 1744
 •   Phản hồi: 0
Ảnh bía Quý 1 - 2012

THÔNG TIN TƯ LIỆU BÌNH THUẬN SỐ 1 NĂM 2012

 •   14/08/2012 04:34:14 PM
 •   Đã xem: 1598
 •   Phản hồi: 0
Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách - báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.

Các tin khác

Mỗi tuần một câu chuyện
Truyện đọc
tra cứu
tai lieu so hoa
Liên kết Website

 

Góp ý
Thông kê truy cập
 • Đang truy cập131
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm129
 • Hôm nay9,910
 • Tháng hiện tại456,980
 • Tổng lượt truy cập6,037,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây