BA TRỌNG TÂM TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BÌNH THUẬN

Thứ năm - 03/05/2012 08:19
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Quân sự (ĐUQS). Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp nắm vững mục tiêu, yêu cầu của chỉ thị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh đón nhận bằng tình cảm đặc biệt; coi đó là việc làm thường xuyên và trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi người. Trong “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “Nói và làm theo nghị quyết”; “Nói ít làm nhiều”; “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”; tập trung sửa đổi tác phong, lề lối làm việc... Nhờ vậy. nhận thức, trách nhiệm của CB,ĐV, nhất là của đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì đã có chuyển biến tốt; phẩm chất, năng lực, đạo đức lối sống, tác phong công tác có tiến bộ; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TS,VM), đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong LLVT Tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đó là: tiến độ xây dựng kế hoạch thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; một số cấp ủy chi bộ chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên; một bộ phận CB,ĐV xây dựng nội dung rèn luyện, phấn đấu chưa thật cụ thể… Nguyên nhân của tình trạng đó là do một số cấp ủy, người chỉ huy chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao vấn đề này và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, đồng bộ. Một bộ phận CB,ĐV chưa thấy hết ý nghĩa, tính thiết thực, cơ bản, lâu dài của việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đối với việc xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống và phong cách quân nhân...
Những hạn chế đó đã được ĐUQS, BCHQS Tỉnh nghiêm túc kiểm điểm trong Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và phương hướng triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong LLVT Tỉnh. Hội nghị cũng nhấn mạnh: phải tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cho mọi đối tượng về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tập trung làm chuyển biến rõ nét về nền nếp chính quy, kỷ luật, tác phong công tác chất lượng huấn luyện, xây dựng đảng bộ, chi bộ TS,VM, đơn vị vững  mạnh toàn diện. Để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, ĐUQS, BCHQS Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba trọng tâm sau:
Trước hết, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức cho đội ngũ CB,ĐV, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong giáo dục, phải chú ý tất cả các đối tượng; trong đó, tập trung vào đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì; bởi đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đến việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, cũng như bảo đảm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp; đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức (đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng). Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy các cấp phải chú ý tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đối với đội ngũ CB,ĐV, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, ĐUQS Tỉnh đặt ra yêu cầu cao về các tiêu chí đạo đức "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói và làm theo nghị quyết; nói ít viết ngắn; tham mưu đúng, trúng, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó"; thực hiện tốt nội dung “3 chuyên cần, 5 mẫu mực” theo tinh thần Chỉ thị 619-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương của Bác; 100% cấp ủy viên, người chỉ huy xây dựng bản đăng ký rèn luyện, phấn đấu sát với yêu cầu về phẩm chất, năng lực theo nhiệm vụ được giao; phát huy tính tích cực, tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và của CB,ĐV. Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, ĐUQS Tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; chú trọng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, xác định rõ đối tượng, đối tác; xây dựng lòng yêu nghề, gắn bó với đơn vị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bi động viên, việc tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp...; tiên phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của địa phương, thực sự là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở… Ngoài ra, ĐUQS Tỉnh còn chỉ đạo phối hợp với cơ quan, báo, đài trên địa bàn; phát huy hiệu quả Bản tin LLVT Tỉnh để tuyên truyền, giáo dục; nêu gương "người tốt, việc tốt" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nhờ đó, đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT Tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Hai là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. ĐUQS, BCHQS Tỉnh đã coi trọng kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng thời, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hướng dẫn số 34-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện kể chuyện về tấm gương đạo đức
của Bác. Các cấp đã thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; duy trì có nền nếp các nguyên tắc, chế độ học tập, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức ra nghị quyết, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị. Sau khi có nghị quyết, trên cơ sở các tiêu chí về đạo đức, lối sống của CB,ĐV, ĐUQS Tỉnh chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và mỗi CB,ĐV. Hằng tháng, thông qua sinh hoạt thường kỳ, từng đảng viên báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo trước chi bộ. Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương cho tổ chức đảng và đảng viên; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát, của cấp ủy, các tổ chức quần chúng, thông báo đến từng tổ chức đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó, các chi bộ và đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện trong thời gian tiếp theo. ĐUQS Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ các yêu cầu xây dựng chi bộ "4 tốt",  đảng viên "5 tốt" với các tiêu chí trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng TS,VM và kế hoạch phấn đấu của CB,ĐV, quần chúng sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị.
Ba là, gắn kết việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy rèn luyện kỷ luật cho bộ đội. Theo đó, các tiêu chí "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác được lồng ghép vào nội dung,  chương trình, kế hoạch huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Công tác huấn luyện được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng kế hoạch của trên; luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mốt kết hợp”; huấn luyện sát với thực tế chiến đấu bảo đảm chất lượng, thời gian và an toàn trong từng khoa mục. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp, đến việc bảo đảm cơ sở vật chất và chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác huấn luyện. Việc đổi mới công tác huấn luyện được tập trung trước hết vào bồi dưỡng nâng cao trình độ, tác phong chỉ huy, phương pháp điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; chú trọng khâu biên soạn, phê duyệt giáo án; đầu tư làm mới mô hình học cụ... Đối với chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Tỉnh chỉ đạo tập trung huấn luyện cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật từ thấp tới cao; từ cơ bản đến phức tạp; từ phân đoạn đến hợp luyện tổng hợp; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng tác phong chính quy. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời uốn nắn những sai sót trong huấn luyện. Nhờ vậy, chất lượng công tác huấn luyện ngày càng được nâng lên; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Để việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt kết quả tốt, Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, kế hoạch công tác, làm căn cứ để mọi CB,ĐV thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tránh sự chồng chéo, bao biện, làm thay. Các cơ quan, đơn vị đều gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện các Chỉ thị của Quân khu, nhất là Chỉ thị số 333/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về quản lý và duy trì kỷ luật; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung, như: không đào ngũ, vắng mặt trái phép, không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; đổi mới lề lối, tác phong công tác, thực hiện "Làm việc theo chức trách, hành động theo Điều lệnh". Việc làm đó đã góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, nền nếp chính quy trong toàn đơn vị; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường trong LLVT Tỉnh luôn dưới 0.03%, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra; tình hình đơn vị ổn định; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Qua phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011, có 95,5% tổ chức cơ sở đảng đạt TS,VM; 99,51% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 97,24% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (tăng 2,7% so với năm 2010); LLVT Tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua".
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, LLVT Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với những nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ TS,VM, LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.
Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 2012.- Số 4.- tr.30-33
 Từ khóa: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

tai lieu so hoa
Truyện đọc
tra cứu
Liên kết Website

 

Góp ý
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập124
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm122
  • Hôm nay10,075
  • Tháng hiện tại311,311
  • Tổng lượt truy cập311,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây